Algemene voorwaarden

I. Definities
Lorenzo Tat Sports
Rombout Hogerbeetsstraat 2HS 1052 XA, Amsterdam

KVK: 75819759
BTW: NL002327512B03

Tel: 06-39174483
E-mail: info@lorenzotatsports.nl

a. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn deze algemene voorwaarden op dit bedrijf noemende Lorenzo Tat Sports van toepassing.

b. Lorenzo Tat Sports is een organisatiebureau voor zowel eigen georganiseerde feesten, activiteiten, projecten en evenementen alsmede organisator voor feesten, activiteiten, projecten en evenementen voor derden.

c. Onder feesten, activiteiten, projecten en evenementen verder noemende opdracht wordt verstaan: één- of meermalige gebeurtenis ter lering of vermaak waar mensen op een specifieke locatie samenkomen, waarbij die locatie is ingericht ten behoeve van deze lering of vermaak.

d. Onder Opdrachtgever wordt verstaan: degene die aan Lorenzo Tat Sports de opdracht verleent tot het leveren van personeel of product, dan wel het leveren van andere personeelsdiensten of producten zoals bijvoorbeeld het leveren of organiseren of helpen organiseren van feesten, activiteiten, projecten en evenementen en alle benodigdheden hiervoor om te voldoen aan de opdracht.

e. Onder publiek wordt verstaan: alle bij het feest, activiteit, project en evenement aanwezige personen: toehoorders/toeschouwers alsmede alle personen aanwezig op de plaats van het feest, activiteit, project en evenement tijdens het programma, het opbouwen en afbreken van het feest, activiteit, project en evenement die niet in dienst of in opdracht zijn van Lorenzo Tat Sports.

II. Geldigheid en toepasselijkheid
a. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, leveranties, en werkzaamheden van Lorenzo Tat Sports samenhangend met de opdracht door of in opdracht van Lorenzo Tat Sports ten behoeve van de opdrachtgever verricht.

b. Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de opdrachtgever van Lorenzo Tat Sports die afwijken van deze voorwaarden geldt niet als een overeengekomen afwijking tenzij nadrukkelijk schriftelijk wederzijds is bevestigd.

III. Offertes en totstandkoming overeenkomsten
a. Elk voorstel van Lorenzo Tat Sports in welke vorm dan ook, is vrijblijvend en pas bindend nadat opdrachtgever het voorstel schriftelijk door middel van een opdrachtbevestiging heeft aanvaard, tenzij zulks anders wordt meegedeeld in het voorstel aan opdrachtgever.

b. Voorstellen van Lorenzo Tat Sports zijn gebaseerd op informatie van de opdrachtgever. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle benodigde informatie voor de te verrichten opdracht heeft verstrekt. Lorenzo Tat Sports zal de door hem te verrichten opdracht naar

beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting is een ‘inspanningsverplichting’; Lorenzo Tat Sports garandeert het beoogde resultaat niet.

c. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de aanvaarding van het voorstel Lorenzo Tat Sports heeft bereikt.

d. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Lorenzo Tat Sports binden Lorenzo Tat Sports slechts voor zover en pas nadat zij door Lorenzo Tat Sports schriftelijk zijn bevestigd.

e. Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, Schriftelijk, telefonisch, per telefax, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door Opdrachtnemer worden herroepen.

f. Offertes en/of aanbiedingen van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na uitbrengen, tenzij anders in de offertes en/of aanbiedingen is aangegeven. Indien een aanbieding e.d. van Opdrachtnemer binnen 30 dagen of de aangegeven periode door een Schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door Opdrachtnemer binnen of buiten 30 dagen Schriftelijk is bevestigd, komt de Overeenkomst tot stand en anders komt de offerte en/of aanbieding te vervallen.

g. Lorenzo Tat Sports behoudt zich het recht voor in de hierboven vermelde aanbieding(en) en overeenkomsten specifiek op de te verrichten opdracht toegesneden bepalingen op te nemen, die tezamen met deze algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van het door Lorenzo Tat Sports gedane aanbod c.q. de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

IV. Verantwoordelijkheid opdrachtgever
a. Indien Opdrachtgever, ter uitsluitende beoordeling van Opdrachtnemer, onvoldoende maatregelen neemt of heeft genomen om een veilige uitvoering van de opdracht te garanderen, is Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, zonder dat Opdrachtgever enig aanspraak kan maken op een schadevergoeding of korting op de met Opdrachtnemer overeengekomen prijs.

b. De opgave door Opdrachtgever van (de juistheid van) maten, specificaties en/of andere informatie samenhangend met de uitvoering van de Overeenkomst komt voor risico van Opdrachtgever.

c. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

d. Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van Opdrachtnemer tot het niet mogelijk maken tot uitvoering van de opdracht, geeft Lorenzo Tat Sports het recht om de gemaakte kosten alsnog te verhalen bij de opdrachtgever.

V. Verantwoordelijkheid opdrachtnemer
a. Onverminderd de dwingend toepasselijke wettelijke bepalingen

Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

b. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor (in)directe en/of (im)materiële schade tot wat de verzekering van Lorenzo Tat Sports zal vergoeden. Verdere schade, aansprakelijkheid en vergoeding in wat voor vorm dan ook is uitgesloten en zal geschieden op het eigen risico van de opdrachtgever.

VI. Overmacht
a. Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van Opdrachtnemer welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang van Opdrachtnemer gevergd kan worden, geeft deze het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

b. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

VII. Extra kosten, meerwerk en / of minderwerk

a. Kosten die ontstaan doordat de Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van de overeenkomst mogelijk te maken, worden door Lorenzo Tat Sports extra in rekening gebracht. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties die naar de mening van Lorenzo Tat Sports voor de realisatie van de opdracht noodzakelijk zijn en die niet separaat en expliciet door de opdrachtgever zijn verlangd. Meerwerk wordt berekend op grondslag van bij de aanvang gestelde condities en verrekend met de betaling van de totale aanneemsom of de laatste termijn daarvan. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Lorenzo Tat Sports daarmee tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

b. Schade door onzorgvuldig handelen of buitensporige omgang door opdrachtgever aan geleverd materiaal van opdrachtnemer zal ter hoogte van de reparatie kosten bij mogelijke reparatie tot de nieuwprijs van het product verhaald worden op de opdrachtgever.